Renowacja elementów budowlanych w tym rekonstrukcja drewnianej wieży kościelnej.

Gmina Cedry Wielkie zrealizowała zadanie w ramach projektu „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadanie obejmowało renowację elementów budowlanych w tym rekonstrukcję drewnianej wieży kościelnej.

Koszt inwestycji 1 247 580,00 zł

Dofinansowanie z UE 748 548,00 zł

Środki własne Gminy 499 032,00 zł